ஶ்ரீ லலிதா சஹஸ்ர நாமம் - தமிழில்!

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம்

ஸ்தோத்ரம்....


தியானம்..

ஸிந்தூராருணவிக்ரஹாம்

த்ரிநயனாம் மாணிக்ய-மௌளிஸ்புரத்

தாராநாயக சேகராம்

ஸ்மிதமுகீ-மாபீந-வக்ஷோருஹாம்

பாணிப்யா-மளிபூர்ண-ரத்ன-சஷகம்

ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்

ஸௌம்யாம் ரத்ன-கடஸ்த- ரக்தசரணாம்

த்யாயேத் பராமம்பிகாம் ||


அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம்

த்ருத-பாசாங்குச- புஷ்பபாண-சாபாம் |

அணிமாதிபி-ராவ்ருதாம் மயூகை-

ரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் || 2 ||

த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸித

வதனாம் பத்ம பத்ராயதாக்ஷீம், ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம்


கரகலித-லஸத்ஹேம-பத்மாம் வராங்கீம் |

ஸர்வாலங்கார-யுக்தாம் ஸதத-மபயதாம் –

பக்த-நம்ராம் பவானீம், ஸ்ரீவித்யாம் சாந்த-மூர்த்திம்

ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்-ப்ரதாத்ரீம் || 3||

ஸகுங்கும-விலேபனா-மளிகசும்பி – கஸ்தூரிகாம்

ஸமந்த-ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸசரசாப பாசாங்குசாம் |

அசேஷஜனமோஹிநீ–மருண-மால்ய-பூஷாம்பராம்

ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரே-தம்பிகாம் ||


ஸ்தோத்ரம்

ஓம்ஐம்ஹ்ரீம்ஶ்ரீம்

ஓம் ||

ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீமஹாராஜ்ஞீ


ஸ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேச்வரீ |

சிதக்னி-குண்ட-ஸம்பூதா தேவகார்ய-ஸமுத்யதா ||1||


Powered by WebMontify

உத்யத்பானு-ஸஹஸ்ராபா சதுர்பாஹு-ஸமன்விதா |

ராகஸ்வரூப-பாசாட்யா க்ரோதாகாராங்குசோஜ்ஜ்வலா ||2||


மனோரூபேக்ஷுகோதண்டா பஞ்ச-தன்மாத்ர-ஸாயகா |

நிஜாருண-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா ||3||


சம்பகாசோக-புன்னாக-ஸௌகந்திக-லஸத்-கசா |

குருவிந்தமணி-ச்ரேணீ-கனத்-கோடீர-மண்டிதா ||4||


அஷ்டமீசந்த்ர-விப்ராஜ-தளிகஸ்தல-சோபிதா |

முகசந்த்ர-களங்காப-ம்ருகநாபி விசேஷகா ||5||


வதனஸ்மர-மாங்கல்ய-க்ருஹதோரண-சில்லிகா |

வக்த்ர-லக்ஷ்மீ-பரீவாஹ-சலன்-மீனாப-லோசனா ||6||


நவசம்பக-புஷ்பாப-நாஸாதண்ட-விராஜிதா |

தாராகாந்தி-திரஸ்காரி நாஸாபரண-பாஸுரா ||7||


கதம்ப-மஞ்ஜரீ-க்லுப்த-கர்ணபூர-மனோஹரா |