லலிதா அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி!

Updated: Jul 22லலிதா அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

1. ஓம் ரஜதாசல ஸ்ருங்காக்ர மத்யஸ்தாயை நமோன் நமஹ

2. ஓம் ஹிமாச்சல மஹாவம்ச பாவனாயை நமோன் நமஹ

3. ஓம் சங்கர அர்த்தாங்க சௌந்தர்ய ஷரீராயை நமோன் நமஹ

4. ஓம் லசன் மரகத ஸ்வச்ச விக்ரஹாயை நமோன் நமஹ

5. ஓம் மகா அதிசய சௌந்தர்ய லாவன்யாயை நமோன் நமஹ

6. ஓம் ஷஷாங்க சேகர ப்ராண வல்லபாயை நமோன் நமஹ

7. ஓம் சதா பஞ்ச தசாத்மைக்ய ஸ்வரூபாயை நமோன் நமஹ

8. ஓம் வஜ்ர மாணிக்ய கடக கிரீட்டாயை நமோன் நமஹ

9. ஓம் கஸ்தூரி திலக உல்லாச நிதிலாயை நமோன் நமஹ

10. ஓம் பஸ்ம ரேக்காங்க்கித லசன் மஸ்தகாயை நமோன் நமஹ

11. ஓம் விகசாம் போரூஹ தல லோசநாயை நமோன் நமஹ

12. ஓம் சரத் சாம்பேய புஷ்பாப நாஸிகாயை நமோன் நமஹ

13. ஓம் லசத் காஞ்சன தாடங்க யுகளாயை நமோன் நமஹ

14. ஓம் மணி தர்ப்ப ஸம்காச கபோலாயை நமோன் நமஹ

15. ஓம் தாம்பூல பூரித ஸ்மேர வதநாயை நமோன் நமஹ

16. ஓம் கம்பூ பூக ஸமச்சாயா கந்தராயை நமோன் நமஹ

17. ஓம் ஸூபக்வ தாடிமி பீஜ ரதநாயை நமோன் நமஹ

18. ஓம் ஸ்தூல முக்தாப லோதார ஸூஹாராயை நமோன் நமஹ

19. ஓம் கிரீஷ பத்த மாங்கல்ய மங்கலாயை நமோன் நமஹ

20. ஓம் பத்ம பாசாங்குச லஸத் கராப்ஜாயை நமோன் நமஹ

21. ஓம் பத்ம கைரவ மந்தார ஸீமாவிந்யை நமோன் நமஹ

22. ஓம் ஸ்வர்ண கும்ப யுக்மாப ஸுகுச்சாயை நமோன் நமஹ

23. ஓம் ரமணீய சதுர்பாஹூ ஸ்ம்யுக்தாயை நமோன் நமஹ

24. ஓம் கனகாங்கத கேயூர பூஷிதாயை நமோன் நமஹ

25. ஓம் ப்ருஹத் சௌவர்ண சௌந்தர்ய வசநாயை நமோன் நமஹ

26. ஓம் ப்ருஹத் நிதம்ப விலஸத் ரசநாயை நமோன் நமஹ

27. ஓம் சௌபாக்ய ஜாத ஸ்ருங்கார மத்யமாயை நமோன் நமஹ

28. ஓம் திவ்யபூஷன சந்தோஹ ரஞ்சிதாயை நமோன் நமஹ

29. ஓம் பாரிஜாத குனாதிக்ய பதாப்ஜாயை நமோன் நமஹ

30. ஓம் ஸூபத்மராக ஸங்காச சரணாயை நமோன் நமஹ

31. ஓம் காமகோடி மஹாபத்ம பீடஸ்தாயை நமோன் நமஹ

32. ஓம் ஸ்ரீகண்ட நேத்ர குமுத சந்திரிகாயை நமோன் நமஹ

33. ஓம் சசாமர ரமாவாணி வீஜிதாயை நமோன் நமஹ

34. ஓம் பக்த ரக்ஷன தாக்ஷின்ய கடாக்ஷாயை நமோன் நமஹ

35. ஓம் பூதேஷ ஆலிங்கன உத்பூத புளன்காயை நமோன் நமஹ

36. ஓம் அனங்க ஜனகாபாங்க பீக்ஷநாயை நமோன் நமஹ

37. ஓம் ப்ரஹ்மோபேந்த்ர ஸிரோரத்ன ரஞ்சிதாயை நமோன் நமஹ

38. ஓம் சசீமுக்ய அமரவது ஸேவிதாயை நமோன் நமஹ

39. ஓம் லீலாகல்பித ப்ரஹ்மாண்ட மண்டலாயை நமோன் நமஹ

40. ஓம் அம்ருதாதி மஹாஸக்தி ஸம்வ்ருதாயை நமோன் நமஹ

41. ஓம் ஏகாதபத்ர ஸாம்ராஜ்ய தாயிகாயை நமோன் நமஹ

42. ஓம் ஸனகாதி ஸமாராத்ய பாதுகாயை நமோன் நமஹ

43. ஓம் தேவர்ஷி ஸம்ஸ்தூய மானவைபவாயை நமோன் நமஹ

44. ஓம் கலசோத்பவ துர்வாச பூஜிதாயை நமோன் நமஹ

45. ஓம் மத்தேப வக்த்ர ஷட்வக்த்ர வத்ஸலாயை நமோன் நமஹ

46. ஓம் சக்ர ராஜ மஹா யந்த்ர மத்ய வர்த்தின்யை நமோன் நமஹ

47. ஓம் சிதக்னி குண்ட ஸம்பூத ஸுதேகாயை நமோன் நமஹ

48. ஓம் ஸசாங்க கண்ட ஸம்யுக்த மகுடாயை நமோன் நமஹ

49. ஓம் மஹத் ஹம்ஸவது மந்த கமநாயை நமோன் நமஹ

50.ஓம் வந்தாரு ஜன ஸந்தோஹ வந்திதாயை நமோன் நமஹ

51. ஓம் அந்தர் முக ஜனா நந்த பலதாயை நமோன் நமஹ

52. ஓம் பதிவ்ரதாங்கன அபீஷ்ட பலதாயை நமோன் நமஹ

53. ஓம் அவ்யாஜ கருணாபூர பூரிதாயை நமோன் நமஹ

54. ஓம் நிரஞ்சன சிதானந்த ஸம்யுக்தாயை நமோன் நமஹ

55. ஓம் ஸஹஸ்ர சூர்ய ஸந்யுக்த பிரகாஷாயை நமோன் நமஹ

56. ஓம் ரத்ன சிந்தாமணி க்ருஹ மத்யஸ்தாயை நமோன் நமஹ

57. ஓம் ஹானி வ்ருத்தி குனாதிக்ய ரஹிதாயை நமோன் நமஹ

58. ஓம் மஹா பத்மாடவீ மத்ய நிவாஸாயை நமோன் நமஹ

59. ஓம் ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன ஸூஷூப்தீநாம் ஸாக்ஷிபூத்யை நமோன் நமஹ

60. ஓம் மஹா பாபௌஹ பாபானாம் விநாசின்யை நமோன் நமஹ

61. ஓம் துஷ்ட பீதி மஹா பீதி பஞ்சநாயை நமோன் நமஹ

62. ஓம் ஸமஸ்த தேவ தனுஜ ப்ரேரகாயை நமோன் நமஹ

63. ஓம் ஸமஸ்த ஹ்ருதயாம் போஜ நிலயாயை நமோன் நமஹ

64. ஓம் அநாஹத மஹா பத்ம மந்திராயை நமோன் நமஹ

65. ஓம் ஸஹஸ்ரார ஸரோஜாத வாஸிதாயை நமோன் நமஹ

66. ஓம் புனராவ்ருத்தி ரஹித புரஸ்தாயை நமோன் நமஹ

67. ஓம் வாணி காயத்ரி ஸாவித்ரி ஸந்துதாயை நமோன் நமஹ

68. ஓம் நீலாரமா பூ ஸம்பூஜ்ய பதாப்ஜாயை நமோன் நமஹ

69. ஓம் லோபா முத்ரார்ச்சித ஸ்ரீமத் சரணாயை நமோன் நமஹ

70. ஓம் ஸஹஸ்ர ரதி சௌந்தர்ய சரீராயை நமோன் நமஹ

71. ஓம் பாவனா மாத்ர ஸந்துஷ்ட ஹ்ருதயாயை நமோன் நமஹ